Los Galácticos logo
Medlemssektion


Himmerlands MC

Om Los Galácticos

Los Galácticos er en københavnsk fodboldklub. Klubben blev dannet i januar 2006 m.h.p. at stille hold i DGIs syvmandsturnering i sæsonen 2006. Klubben arbejder på at blive godkendt som forening i Københavns kommune og er desuden medlem af DGI.

I sæsonen 2006 er det planen at klubben stiller et hold i DGIs turnering, der afvikles med ugentlige kampe i Valby. Med tiden kan der stilles flere hold.

Konstituering

Bestyrelsen er valgt som flg.:

Formand: Ulrik Lange Jensen

Næstformand/sekretær/webmaster: Kenneth Brun Nielsen

Kasserer: Frederik Cortsen

Materialeansvarlig: Morten Jensen

Presseansvarlig: Jesper L. Kristensen

Vedtægter

Flg. vedtægter er vedtaget på stiftende generalforsamling 21/1 2006:

§1. Foreningens navn er Los Galácticos. Dens hjemsted er Københavns Kommune.

§2. Foreningens formål er at spille fodbold i nærområdet og have socialt samvær i forbindelse med idræt.

§3. Foreningen er tilknyttet DGI Storkøbenhavn og er dermed undergivet Amtforeningens vedtægter.

§4.

Stk. 1: Foreningen ledes af en bestyrelse, som består af en formand, næstformand, kasserer, sekretær, materialeansvarlig og presseansvarlig.

Stk. 2: Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 1-årig periode.

Stk. 3: Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

§5. Som henholdsvis aktive og passive medlemmer kan optages myndige mænd/kvinder.

§6.

Stk. 1: Til gyldig udmeldelse kræves, at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen frem til den dag, hvorfra udmeldelsen har virkning.

Stk. 2: Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§7. Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

§8.

Stk. 1: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes1 gang årligt, som udgangspunkt, i januar måned og varsles på hjemmesiden mindst to uger før afholdelsen.

Stk. 2: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 2 dage før afholdelsen.

Stk. 3: Alle medlemmer har stemmeret.

Stk. 4: På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal. Dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændringer af vedtægterne, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

§9. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§10. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret, og senest til generalforsamlingen skal regnskabet forelægges medlemmerne.

§11. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§12. Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af medlemmerne stemmer herfor - eller 2/3 af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling. Ved opløsning tilfalder evt. aktiver kultur- og idrætsarbejdet i Københavns kommune.

§13.

Stk. 1: Formanden er, som udgangspunkt, anfører på fodboldholdet. I dennes fravær tilfalder anførerhvervet næstformanden.

Stk. 2: Såfremt hverken formand eller næstformand er tilstede som spiller ved kampafviklingen tilfalder anførerhvervet en vilkårlig af de tilstedeværende spillere.